Call now » (+66) 92-946-6330

ผลงานของเรา

นอกจากงานซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่  ทางเรายังรับติดตั้งสายแลน(Lan) , สายโทรศัพท์ภายใน  และไฟฟ้าภายในสำนักงาน  โรงงาน  ซึ่งสามารถดูตัวอย่างลูกค้างานเดินสายแลน, โทรศัพท์ และไฟฟ้า ดังนี้

primi sui motori con e-max.it
1731672