Call now » (+66) 92-946-6330

  อัตราค่าบริการ  

รับเดินสายแลน(เฉพาะค่าแรง) ไม่รวมค่าอุปกรณ์

ราคาตามตารางด้านล่าง เป็นสาย CAT5E กรณีที่ท่านต้องการ เดินเป็น CAT6 + เพิ่มอีกจุดละ 100 บาท 
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความยากง่ายของหน้างาน 

อัตราค่าบริการการซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์อื่นๆ 

1732089