Call now » (+66) 92-946-6330

  อัตราค่าบริการ  

รับเดินสายแลน(เฉพาะค่าแรง) ไม่รวมค่าอุปกรณ์

ราคาตามตารางด้านล่าง เป็นสาย CAT5E กรณีที่ท่านต้องการ เดินเป็น CAT6 + เพิ่มอีกจุดละ 100 บาท 
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความยากง่ายของหน้างาน 

อัตราค่าบริการการซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์อื่นๆ 

 ข้อมูลการชำระค่าบริการ   

  แจ้งหลักฐานการชำระเงิน  

1. ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง E-mail  = This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ส่งหลักฐานทาง Line ID : 929466330


 

1731914